اعضای تیم ما

امید امیدی

سرپرست

0910 007 700 53

مجید سمیعی

مدیر پروژه

0919 957 57 51

مجتبی صدیقی

مدیر پروژه

0935 735 53 62

عاطفه ولی‌زاده

کارشناس فروش

0939 084 14 57

هلیا حسینی

کارشناس فروش

0910 690 33 12

زهرا محسنی

کارشناس فروش

0919 937 36 17

لیلا نجمی

کارشناس فروش

0930 293 65 14

رضا موسوی

کارشناس فروش

0930 722 55 08

فهرست