دیدگاه مشتریان

نظرات مشتریان درباره پیشگامان عصر گفتگو

من اکنون سه سال است که از این موسسه کمک می گیرم و در کمک گرفتن مجدد از آنها یا توصیه آنها تردیدی ندارم.

فرهاد راضیان

کار تیمی موسسه پیشگامان عصر گفتگو که ما در این رویداد دیدیم عالی بود ، به خصوص در آشنایی و ارتباط بین افرادی که معمولاً دسترسی به آنها کمی سخت است.

حامد نظری

شگفت انگیز بود که دوباره با شما همکاری کردم، واقعا کنفراس خوبی داشتیم، خیلی ممنون برای یک کار عالی دیگر

امیر زارعی

پاسخگویی، حرفه ای بودن و توجه شما به جزئیات بی همتاست. بسیار عالی است است که شخصیت و لذت خود را وارد یک فرآیند استرس زا کنید. من هیچ تردیدی در توصیه تخصص شما به دیگر شرکت های همکار خود ندارم!

سهراب کاشفی
فهرست