همایش ها

رضایت مندی مشتری 1401

همایش مدیر شایسته

همایش رضایت مندی مشتریان سال 99

همایش رضایت مندی مشتریان سال 97

همایش رضایت مندی مشتریان سال 96

همایش بهره وری ساختمان 93

دهمین همایش سراسری رضایتمندی مشتری

فهرست