خدمات ما

ارتقای جایگاه تشکل های علمی

شناسایی و ارتقای جایگاه تشکل های علمی ،صنعتی ،تجاری،و صنفی میان جامعه اجرایی و علمی در سراسر کشور

ترویج تولیدات نوین علمی

بسط و گسترش علوم روز از طریق ترویج تولیدات نوین علمی میان آحاد دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان  اجرایی

هماهنگی با افراد حقیقی و حقوقی

انجام هماهنگی با افراد حقیقی و حقوقی، مراکز علمی، تخصصی، مراجع دولتی و خصوصی به منظور پیشبرد اهداف برنامه ها، حامی مادی و معنوی

بسط و گسترش علوم روز

بسط و گسترش علوم روز از طریق ترویج تولیدات نوین علمی میان آحاد دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان اجرایی

همین حالا پروژه خود را ثبت کنید

    فهرست